Algemene voorwaarden
Terug naar Home

Leveringsvoorwaarden Precall B.V.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Precall B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

Artikel 1. Definities

Precall De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Precall B.V. , gevestigd te Arnhem (KvK 09160199) Diensten De door Precall in opdracht van Opdrachtgever te verrichten diensten, bestaande uit telemarketing of andere vormen van dienstverlening. Overeenkomst Een overeenkomst tussen Precall en Opdrachtgever terzake het verrichten van Diensten. Opdrachtgever De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Precall opdracht verstrekt om Diensten te verlenen. Afgeronde call Het ten behoeve van Opdrachtgever in het kader van de overeengekomen dienstverlening daadwerkelijk leggen van telefonisch contact met een beoogde relatie, danwel een in de Overeenkomst bepaald aantal tevergeefse pogingen daartoe.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Tenzij daarvan uitdrukkelijk schriftelijk in de Overeenkomst is afgeweken, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Precall en Opdrachtgever. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

Alle offertes of aanbiedingen van Precall zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen vanaf de datum van de bekendmaking, tenzij daarbij uitdrukkelijk een andere termijn wordt vermeld. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening door Opdrachtgever van de opdrachtbevestiging.

Artikel 4. Termijnen en meerwerk

 1. De door Precall in haar opdrachtbevestiging of anderszins genoemde (leverings)termijnen zijn vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Precall bekend waren. Precall zal de Diensten naar beste vermogen  en met in achtneming van die termijnen uitvoeren. Een enkele overschrijding van die termijn brengt Precall niet in verzuim. Precall is niet gebonden aan (leverings)termijnen, die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Precall en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 2. De overeengekomen termijnen zijn niet langer van toepassing indien Precall op verzoek van Opdrachtgever meerwerkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de oorspronkelijke opdracht vallen.

Artikel 5. Algemene verplichtingen van Opdrachtgever

Opdrachtgever dient Precall tijdig die inlichtingen en gegevens te verstrekken die nodig zijn om de Diensten naar behoren te vervullen en te voltooien.

Artikel 6. Vergoeding

 1. De vergoeding voor de Diensten is gespecificeerd in de Overeenkomst. De vergoeding omvat honorarium en dekking van specifiek benoemde onkosten.
 2. Het honorarium bestaat uit een vooraf bepaald vast bedrag,  danwel uit een bedrag waarvan de hoogte afhankelijk is van de werkelijke omvang van de Diensten. In dat geval wordt het honorarium berekend door het aantal werkelijk bestede uren of het aantal Afgeronde calls,  te vermenigvuldigen met het in de Overeenkomst bepaalde uur- of calltarief.
 3. Indien sprake is van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd en tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Precall bevoegd de hoogte van het uur- of calltarief aan te passen. Precall zal hiertoe niet eerder overgaan dan nadat zij Opdrachtgever van dat voornemen vooraf in kennis heeft gesteld en Opdrachtgever daarmee in staat heeft gesteld de Overeenkomst om die reden op te zeggen.
 4. Precall is bevoegd om van Opdrachtgever (maandelijkse) vooruitbetaling te verlangen.
 5. De administratie van Precall strekt tot volledig bewijs van de bij de factuur verstrekte specificatie van de geleverde Diensten.
 6. Tenzij anders is vermeld zijn alle bedragen exclusief omzetbelasting.

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling van de facturen, met inbegrip van voorschotnota's, dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Bij overschrijding van de  termijn is Opdrachtgever zonder enige waarschuwing of aanmaning in verzuim. Precall is in dat geval bevoegd  de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 3. Vanaf de datum waarop Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever de wettelijke (handels) rente verschuldigd.
 4. In geval van niet of niet tijdige betaling komen alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de volledige kosten van juridische bijstand), voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 8. Geheimhouding

Precall zal het redelijkerwijs mogelijke doen om geheimhouding te verzekeren van de  resultaten van de door haar verleende Diensten, voorzover die informatie niet reeds op andere wijze publiekelijk bekend is geworden.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de eventuele intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot of voortvloeiend uit de door Precall verrichte Diensten aan Precall toe. Alle door Precall verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, analyses, overeenkomsten, ontwerpen en de gegevensdragers waarop deze ter beschikking worden gesteld, zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Precall worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken of zaken anders voortvloeit.

Artikel 10. Uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Gegeven de aard van de werkzaamheden is Precall, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor de (juistheid van de) resultaten van de geleverde Diensten.
 2. De eventuele aansprakelijkheid van Precall zal nimmer meer belopen dan het bedrag van de voor die betreffende Diensten in het betreffende kalenderjaar ontvangen vergoeding.
 3. Het gebruik van de resultaten van de Diensten geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Precall tegen vorderingen van derden, die uit welke hoofde ook stellen schade te hebben geleden ten gevolge van het gebruik van (de resultaten van) de Diensten.

Artikel 11. Duur

Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van Diensten, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 12. Beƫindiging

 1. Tenzij de Overeenkomst tussen partijen voor een vooraf bepaalde tijd is aangegaan, kan deze door iedere partij met inachtneming van de contractueel bepaalde of een redelijke termijn worden opgezegd. Opzegging dient te geschieden bij aangetekende brief. Precall zal wegens deze opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 2. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de vergoeding, danwel op andere wijze zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, alsmede wanneer Opdrachtgever Precall niet of niet tijdig de voor de vervulling van de opdracht benodigde informatie verstrekt, kan Precall, onverminderd haar aanspraak op vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Precall zal hiertoe niet eerder overgaan dan nadat zij Opdrachtgever tenminste eenmaal schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 3. Precall kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang ontbinden indien Opdrachtgever - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien van Opdrachtgever het faillissement wordt aangevraagd of indien de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever worden beëindigd.
 4. De beëindiging van de Overeenkomst zoals in de twee voorgaande leden bedoeld, laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever tot betaling van al hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst aan Precall verschuldigd is.

Artikel 13. Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Precall en Opdrachtgever zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de rechtbank te Arnhem.